Argyf


Jiergong 2019-2020
LinKk 6 – Skoalle en kieze juny 2020 Druk hjir
LinKk 5 – Trends april 2020 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2020 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2019 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2019 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2019 Druk hjir

Jiergong 2018-2019
LinKk 6 – Skoalle en kieze juny 2019 Druk hjir
LinKk 5 – Trends april 2019 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2019 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2018 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2018 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2018 Druk hjir

Jiergong 2017-2018
LinKk 6 – Skoalle juny 2018 Druk hjir
LinKk 5 – Trends april 2018 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2018 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2017 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2017 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2017 Druk hjir

Jiergong 2016-2017
LinKk 6 – Skoalle juny 2017 Druk hjir
LinKk 5 – Trends april 2017 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2017 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2016 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2016 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2016 Druk hjir

Jiergong 2015-2016
LinKk 6 – Skoalle juny 2016 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2016 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2016 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2015 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2015 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2015 Druk hjir

Jiergong 2014-2015
LinKk 6 – Skoalle juny 2015 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2015 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2015 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2014 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2014 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2014 Druk hjir

Jiergong 2013-2014
LinKk 6 – Skoalle juny 2014 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2014 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2014 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2013 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2013 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2013 Druk hjir

Jiergong 2012-2013
LinKk 6 – Skoalle juny 2013 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2013 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2013 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2012 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2012 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2012 Druk hjir

Jiergong 2011-2012
LinKk 6 – Skoalle juny 2012 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2012 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer febrewaris 2012 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2011 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2011 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2011 Druk hjir

Jiergong 2010-2011
LinKk 6 – Skoalle maaie 2011 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2011 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer jannewaris 2011 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2010 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen novimber 2010 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2010 Druk hjir

Jiergong 2009-2010
LinKk 6 – Skoalle maaie 2010 Druk hjir
LinKk 5 – Trends maart 2010 Druk hjir
LinKk 4 – Bisten & natuer jannewaris 2010 Druk hjir
LinKk 3 – Kommunikaasje desimber 2009 Druk hjir
LinKk 2 – Famylje & freonen oktober 2009 Druk hjir
LinKk 1 – Minsken & moetings septimber 2009 Druk hjir

 

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl

Frysk, foar no en letter

 

In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.