LinKk 3 – Kommunikaasje

It tema fan dizze LinKk is ‘Kommunikaasje’. En kommunisearje, dat dogge wy minsken in soad. Sawol ferbaal (mei wurden) as non-ferbaal (sûnder wurden). Witsto bygelyks datst mei dyn profylfoto ek kommunisearrest? Profylfoto’s binne der yn soarten en maten, mar in boadskip útstrielje, dat dogge se allegear. Elk dy’t dyn profylfoto sjocht, krijt in bepaald byld fan dy. Wolsto witte hoe’tst dat byld sa posityf mooglik makkest? Tsjek de tips op side 6 fan dizze LinKk.

Wolst eefkes mei ús kommunisearje? Kom mar op! Kinst dyn boadskip diele fia Insta, Facebook of Twitter (3x @linkkmagazine).

> Lês LinKk

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint