LinKk 1 – Minsken en moetingen

Klear, oer, dien. De fakânsje is foarby. Ien treast: hjir is LinKk, it ljocht tusken al dy saaie skoalboeken 😉

Do sitst no alwer in pear wiken op skoalle. Dat moat in nuvere gewaarwurding wêze nei al dat thús sitten. Earst koroana en doe de simmerfakânsje. Bist bliid dat it libben wer in bytsje gewoan is? No ja, gewoan… bist krekt begûn op in nije skoalle, gewoan sil it dus noch net hielendal wêze. En dan fuort ek noch fol oan ‘e bak: húswurk, repetysjes, SO’s… Drok hear! Dêrneist hast fêst ek tiid nedich om te socializen, want do wolst op skoalle grif freonen meitsje. Hast al leuke minsken kennen leard?

Dizze LinKk stiet ek yn it teken fan moetingen. Moetsje de hiphop-formaasje Fokke Simons. Kom yn ‘e kunde mei Karlijn de Snoo, de nije berneboargemaster fan Ljouwert. Lês hoe’tst as brêgeklasser omgean kinst mei boppebouwers en noch folle mear!

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.