LinKk 5 – Trends

Hasto yn koroanatiid ek nije hobby’s krigen? Dat jildt foar in protte minsken. In trend dus! Yn dizze LinKk fertelle in stik as wat jongeren oer harren nije hobby. In serieuze trend is ek dat in soad bern harren somberder fiele troch koroana. Dat is net leuk, mar wol begryplik, want it is net neat dat it libben op dizze leeftiid sa stil stiet. Yn dit april-nûmer kinst dêr mear oer lêze en krijst ek tips dy’t helpe om de fleur deryn te hâlden.

Hoewol’t wy fan LinKk net hiel faak oer koroana skreaun hawwe (wat foeget dat ta?), dogge wy dat yn dit nûmer wat mear. It tema fan dizze LinKk is ‘Trends’ en oft wy it no wolle of net, Covid-19 is ek in soarte fan trend. Elk hat it deroer en libbet der neffens. Mar der binne fansels mear (en fleurigere) trends. Ek dy fynst yn dit tydskrift!

Hâld hoek en lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.