LinKk 2 – Famylje en Freonen

LinKk 2 novimber 2016 V3.0Famylje en freonen, kinsto sûnder? Wy net. Wêr soene wy wêze sûnder ús fantastyske famylje en ús prachtige freonen? Sy meitsje it libben moai. Reden genôch om as tema foar dizze LinKk ‘Famylje en Freonen’ te hawwen.

Witsto dat Doutzen Kroes befreone is mei Lieke van Lexmond? En sa binne der mear stjerren dy’t in stjer hawwe as bêste freon. Op side 5 fynst mear celeb-freonskippen. Is dyn mobyl dyn bêste freon? Dan moatsto heechnedich it artikel op side 16 en 17 lêze. En Akke Marije is de winner fan Holland’s Next Top Model. Soe se nije freonen makke hawwe op de set? Of wienen der ek opnamen dy’t útdraaiden op in girl fight? Dat ûntdekst op side 4 en 5.

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint