LinkK 4 – Bisten en natuer

‘Bisten en natuer’ is it tema fan dizze LinKk en dat is wol dúdlik ast begjinst te blêdzjen.
Hasto al ‘folgers’op dyn Instagram? Der binne bisten dy’t hûnderttûzenen ha.
Op side 16 kinst der alles oer lêze: oer Real Crumpy Cat mei har 2,4 miljoen folgers en har baaske dy’t der ryk fan wurdt. Wy sochten om moaie foto’s fan de meast bysûndere bisten. Nuvere bisten ek, sa ast sjen kinst op side 14/15.
Natuerfotograaf Ruurd Jelle van der Leij fertelt hoefolle geduld hy hat om de ultime foto te meitsjen op it Waad. ‘Ik lig soms uren te wachten op dat ene dier.’ Mar syn geduld wurdt gauris beleanne. Mar wy ha ek de fertroude rubriken, sa as de sport. Yn dizze winter – alwer gjín iis – sochten wy om de kampioenen fan Thialf. Wy fûnen twa toppers, dy’t ek noch byinoar yn ’e klasse sitte op OSG Sevenwolden.

Fierder fansels wer genôch LinKke saken en siden en in tapaslik koartkat-kado-ferhaal.

In soad lêswille tawinske!

> Lês LinKk

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint