LinKk 1 – Minsken en Moetings

LinKk 1 septimber2016Jim sitte alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed werom oan dy geweldige simmerfakânsje? Ien treast: hjir is LinKk. It ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken. Teminsten, dat hoopje wy. LinKk is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten – Frysktalich. Tenei lêsto dit tydskrift by it fak Frysk.

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetings. Do hast it fêst ek drok mei minsken moetsje. Hast al leuke persoanen kennen leard op dyn nije skoalle? Do wolst fansels freonen meitsje, wol sa gesellich. Yn dizze LinKk komme wy ek yn ‘e kunde mei alderhande minsken. Moetsje de Ljouwerter Carlos Hogendorp, de Justin Bieber fan Brazilië. Lês oer fuotballer Kik Pierie (15), dy’t yn july syn debút makke yn it earste fan SC Heerenveen. En kom te witten ta hokker bizarre moetingen Pokémon Go fan ‘t simmer liede.

Lês LinKK >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint