LinKk 3 – Kommunikaasje

Kommunikaasje. Dat is it tema fan dizze LinKk. Kommunikaasje is oeral. Sterker noch, wy wurde oerladen mei mediaboadskippen. Op ynternet, op telefyzje, op ‘e radio, mar ek fia folders, bushokjes en plestik bekerkes op skoalle. Reklamemakkers gripe alles oan om ús te berikken. En tsjintwurdich dogge de grutte ynternetbedriuwen der noch in skepke boppe-op. Yn de Netflixdokumintêre ‘The Social Dilemma’ fertelle âld-meiwurkers fan Instagram, Pinterest en Twitter hoe’t sokke bedriuwen derfoar soargje dat wy ferslave reitsje oan sosjale media. Net te leauwen! Mear hjiroer op side 16.

Quotekeunst is ek in manier fan kommunikaasje. Op muorren, skriften of Instagram, oeral komst koarte teksten tsjin. It knappe oan sokke teksten is dat se dy oan it tinken sette. Se binne grappich, serieus of konfrontearjend. En wy sjogge ek hieltyd mear quote keunst yn it Frysk, sjoch mar op side 14. In moaie trend!

> Lês LinKk

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.