LinKk 1 – Minsken en moetings

LinKk 1 septimber 2017 finalIt tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetings. Do hast it fêst drok mei it moetsjen fan nije minsken, want as it goed is sitst krekt op in nije skoalle. Hast al leuke persoanen kennen leard? Yn dizze LinKk komme wy ek yn ‘e kunde mei alderhande minsken. Moetsje Robin van der Veen, in rising star yn moadelân. Lês oer Eise Eisinga, ús grutte stjerrekundige sjeny (genie). En kom te witten watfoar foute útspraken ast net dwaan moatst by in moeting mei in leuke jonge/famke.

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint