LinKk 6 – Skoalle en Kieze

Strjitten leech, winkels ticht, skoallen sletten, famylje en freonen op ôfstân. Us hûs wie ús wrâld. Wat in nuvere gewaarwurding. Op it momint dat ik dit typ, komt der stadichoan in ein oan. Hielendal yn karantêne sieten wy fansels net. Wy mochten nei de winkel of nei bûten, mar der wie gjin skoalle, wurk, hobby of feestje om hinne te gean, gjin bus of trein dy’t helle wurde moast. Wy wiene noch krekt net yn lockdown, mar wol yn slow down.

It koroanafirus hat yn koarte tiid foarelkoar krigen wat wittenskippers en in protte gewoane minsken al hiel lang wolle: minder reizgje, minder fersmoargje en minder produsearje. En dat is goed foar ús ierde. Lit ik as earste stelle dat it net leuk is wat der bart. It firus docht in soad minsken sear: de siken, de neibesteanden, de minsken dy’t harren baan of bedriuw ferlieze. Mar dizze ramp lit ek sjen dat it mooglik is om ús libbensstyl oan te passen. Wat fynsto, is dat posityf?

De media oerlade ús mei nijs oer koroana en ek yn dizze nije LinKk fynst in pear artikels mei dat ûnderwerp. Mar der is mear. It tema fan dizze LinKk is Skoalle en Kieze. Learlingen fan De Saad yn Damwâld hearden yn de koroanakrisis dat harren skoalle nei de simmerfakânsje ticht giet. Sy moasten dus in nije skoalle kieze. Hoe’t dat is? Lês it artikel op side 16. Johanna Brinkman wurket as sjoernalist en presintatrise by Omrop Fryslân. Yn it ynterview op side 4 fertelt se oer har eigen middelbere skoaltiid en jout se handige skoaltips!

Lês LinKk>

PS Dit is alwer it lêste tydskrift fan dit skoaljier. Kinsto LinKk net misse yn ‘e simmerfakânsje? Folgje ús online fia @linkkmagazine. Alfêst in machtige fakânsje tawinske! En tink derom: hâld ôfstân en… slow down?

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.