LinKk 5 – Trends

It tema fan dizze LinKk is ‘trends’. Wat binne de trends fan 2019? In simpele fraach. It antwurd is in stik lestiger. Want hee, wat is de definysje fan in trend? En as wy dat al witte soene, wat binne dan de trends fan dit momint? Wat is hot en wat is not? Wy fan LinKk wolle altyd al graach oanslute by de nijste ûntwikkelingen, mar yn dit nûmer al hielendal. Yn dit tydskrift selektearren wy dus in stik as wat trends. Bygelyks de trend ûnder skoalbern om te staken en mei te dwaan oan de Klimaatmars. Ik fyn dat geweldich en hoopje dat it gjin trend is. Sterker noch, eins soene wy folwoeksenen ek stake moatte. Sa lang, oant it in trend wurdt om it klimaat op 1 te setten. Soe tiid wurde. Yn dizze LinKk stiet in ynterview mei Jildou, klimaatstaker fan RSG Snits. Ek hot neffens ús, en dus te finen yn dit nûmer: de ‘ekstreem’ gelokkige Friezen en aktrise Bertrie Wierenga, no te sjen yn GTST. En dan is der fansels noch ús rubryk SA2019. Dêryn dit kear de trends ûnder de trends…

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.