LinKk 2 – Famylje en freonen

Jim hawwe de earste twa moannen op skoalle der alwer opsitten. En? Hast dyn draai wat fûn? Leuke nije freonen moete? Dizze LinKk hat as tema ‘Famylje en freonen’. Ut hokker famyljeleden bestiet jim gesin? Hoe hjitte dyn freonen en wêrom binne sy cool? Op side 4 fertelt sjonger Boaz Roelevink dat er by syn dielname oan ‘We Want More’ net sûnder syn famylje en freonen kinnen hie. Lês ek it ferhaal fan Ziva en Dominique, harren famylje is wat oars as oars, mar supergesellich. Foar dy leit dus wer in LinKk grôtfol leuks, in protte lêswille!

Lês LinKk>

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.