LinKk 6 – Skoalle en kieze

Goedei!

Op de cover fan dizze LinKk stiet Skoalle en Kieze. Yn dizze edysje fynst allerhanne artikels oer dit tema. Ynteressant is it ferhaal fan Anna Maria van Schurman. Sy wie yn 1636 de earste froulike studint fan Europa. Dat makket dat se no ús alderlêste Royal Friesian is! Habtamu de Hoop, de nije presintator fan Het Klokhuis, gie fansels ek nei skoalle. Hy besocht it RSG Magister Alvinus yn Snits. Troch syn nije baan as presintator is er opholden mei syn ferfolchoplieding Journalistiek. Lês syn ferhaal op side 4. Witsto al watfoar ferfolchoplieding ast oer in pear jier dwaan wolst? Nee? Miskien kin dizze edysje fan LinKk dy wat ynspiraasje jaan.

Enjoy!

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint