LinKk 6 – Skoalle

LinKk-def-maaie-lytsDit is alwer de lêste LinKk fan dit skoaljier. Hasto ek sa’n sin oan ‘e fakânsje? Foardat it safier is, moatst noch in pear wiken blokke op skoalle. En dat is no krekt it tema fan dizze LinKk: skoalle. Dêrneist is der  noch in oar tema dêr’t wy eins net om hinne koene: sport! Want ja, de Olympyske Spelen steane foar de doar, Foppe nimt ôfskied en Yoram studearret oan de Basketball Academy. Allegearre saken dy’t wy ynteressant fûnen! Dizze LinKk hat dus stikem twa tema’s…

 

Wolsto aanst yn ‘e fakânsje ek op ‘e hichte bliuwe fan linKke nijtsjes? Folgje LinKk fia Twitter, Facebook of Instagram (3x @linkkmagazine). Hooplik sjogge wy dy dêr!

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint