LinKk 2 – Famylje en freonen

It tema fan dizze LinKk is ‘Famylje en Freonen’. Ut hokker famyljeleden bestiet jim gesin? Hoe hjitte dyn bêste freonen en wêrom binne dy sa cool? Yn dizze LinKk komst artikels tsjin dy’t linkt binne oan dit tema. Lês bygelyks it koarte ferhaal oer in heit mei in trauma of it artikel oer de fijnste famyljeleden of bêste freonen fan celebrities. Of pak it gedicht fan Yttje Cnossen derby, oer in mem dy’t ôffalle wol.

Jim lêze it, dizze LinKk stiet grôtfol moais. Lekker lêze dus!

PS Om alfêst yn de desimbersfear te kommen fynst yn dizze LinKk in spekulaasresept. Dêr pakst dyn famylje of freonen hielendal mei yn, want it is makke troch Saakje Visser, alias it Bakmeisje. Saakje en har swiete baksels binne wrâldferneamd. Lês ek it ynterview mei Saakje!

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint