LinkK 5 – Trends

Hallo do!

Bisto in echte trendy? Bist in trendwatcher en in trendfolger? Dan hasto it grif bearedrok, want trends komme en trends geane. Hoe dan ek, dit nûmer giet oer it tema trends. Trends yn ‘e moade, trends yn it deitich libben. En kinst ek lêze oer de rages dy’t west ha en dêrst miskien sels oan mei dien hast.

It koart ferhaal smyt diskear genôch stof op om oer nei te tinken, of oer te diskusearjen. De drang om ‘de aldernijste’ yn besit te hawwen is grut. Hoe goed kinsto dêr mei om gean? En wat soesto dwaan asto, krekt as Arnold, sjochst dat ien in stomme set úthellet?

Leukl is it ynterview mei Nino út Snits, in jongeman dy’t ta syn eigen stomme fernuvering in populêre flogger oan it wurden is. Sjoch gau op side 6!

Genietsje fan de nije LinKk!

> Lês LinKk

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint