LinKk 4 – Bisten en natuer

LinKk4febrewaris2017Wy krije tefolle fleis. De oplossing? Ynsekten ite! Dat is better foar de sûnens, mar ek foar de wrâld. Yn dizze LinKk fokusje wy op dy wrâld. Op de bisten en de natuer. Alderhande ûnderwerpen komme oan bod. Ynsekten ite, bisteftige skuon, it mystearje fan seemearminnen en de tûkste bisten.

Genôch lêsfoer dus. Hooplik kin it dy wat boeie. Hast fragen of opmerkingen foar LinKk? Sykje kontakt mei ús! LinKk is te berikken fia Twitter, Facebook en Instagram. In protte lêswille!

En euh, dy hamburger litst stean jûn, hin?

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint