LinKk 1 – Minsken en moetingen

Jim sitte alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed werom oan dy geweldige simmerfakânsje? Ien treast: hjir is LinKk. It ljocht tusken al dat tsjustere skoalmateriaal. Teminsten, dat hoopje ik. LinKk is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten 😉 – Frysktalich. Tenei lêsto dit tydskrift by it fak Frysk.

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetingen. Do hast it fêst drok mei it moetsjen fan nije minsken, want as it goed is sitst krekt op in nije skoalle. Hast al leuke persoanen kennen leard? Yn dizze LinKk komme wy ek yn ‘e kunde mei alderhande minsken. Moetsje Annemaaike Bakker, haadrolspylster yn it megaspektakel De Stormruiter. Lês oer Hester en Fardau, dy’t yn in ekodoarpke by Ljouwert wenje. En kom mear te witten oer de Fryske taal, want wat is dyn miening: yay of nee?

Wolsto ek bûten de Fryske les op ‘e hichte bliuwe fan LinKkenijtsjes? Folgje LinKk fia Twitter, Facebook of Insta (3x @linkkmagazine).

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint