LinKk 4 – Bisten en natuer

Noch eefkes en dan begjint de maitiid. Lêsten fûn ik in quote oer de maitiid dêr’t ik my wol yn fine koe.

‘Maitiid is de natuer dy’t seit: tiid foar in feestje.’

In feestje, dat is it, dy maitiid. Wat is it altyd wer in wûnder hoe’t alles oplibbet en de fûgels begjinne te fluitsjen. Wy hoopje datsto ek oplibbest fan dizze splinternije LinKk, want wy hawwe besocht om fan dit blêd ek wer in feestje te meitsjen. In floara en fauna feestje, want it tema fan dizze LinKk is ‘Bisten en Natuer’.

Lês oer bisten dy’t de wrâld (hast) altyd ûnderstboppe belibje, grizelje ast te witten komst hoefolle bistjes der op dyn telefoan libje en tsjek oftst ek ekstra oplette moatst yn ‘e natuer no’t de wolf werom is. Genôch lês- en lesfoer dus!

Lês LinKk>

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint