LinKk 3 – Kommunikaasje

LinKk3Desimber2016Kommunikaasje. Dat is it tema fan dizze LinKk. In tema dat by dizze tiid past, want kommunikaasje is oeral. Wy wurde bedobbe ûnder mediaboadskippen: op ynternet, telefyzje, radio, mar ek fia folders, bushokjes en plestik bekerkes op skoalle. Reklamemakkers gripe alles oan om ús te berikken. En dêrby meitsje se gebrûk fan in pear magyske knopkes. Hokker knopkes bisto gefoelich foar? Untdek it op side 16.

Fansels kommunisearresto ek mei dyn stim. Dan giet it om ferbale kommunikaasje. Mar wat seit dyn stim oer dy? It antwurd fynst op side 14. Gysbert Japicx libbe yn ‘e 17e iuw, mar hy kommunisearret no noch mei ús fia wat er skreaun hat. Sterker noch, hy hat foar in grut part bepaalt hoe’t wy it Frysk skriuwe! Dêrom is hy diskear ús Royal Friesian.

> Lês LinKk

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint