LinKk 6 – Skoalle en kieze

Wat wolsto letter wurde? It is in fraach dy’t faak foarbykomt. Ast der al lang út bist, is dat leuk. Lekker fertelle oer dyn takomstplannen. Mar ast noch gjin idee hast is it in hiel ferfelende fraach. Kieze is noch net sa maklik… Neffens Afke Boven kinst alles wurde watst wolst. Sy is sûnt koart presintatrise fan it NOS Journaal en dat hie se froeger noait tocht! Har ferhaal en beroppetips lêst op side 4.

It tema fan dizze LinKk is ‘Skoalle en kieze’. Boaz, Ype, Aldert en Finn keazen derfoar om mei harren skoalle mei te dwaan oan de FIRST LEGO League. Se bouden in robot en sa ek oan harren takomst. Want dat se in soad leard ha fan harren Lego-aventoer lêst op side 7. Learlingen fan VMBO De Jutter fan Flylân giene nei Yslân ta. Dêr praten se mei leeftiidsgenoaten út Skotlân, Grikelân en Yslân: hoe is it om op in eilân te wenjen en dêr nei skoalle ta te gean? Do lêst it allegearre yn dizze LinKk.

 

Omdat LinKk bedoeld is foar skoalklassen, bestiet in abonnemint út in klasseset fan 30 eksimplaren.

In klasseset kostet € 165,- (ynklusyf portokosten) foar 6 tydskriften it skoaljier. Fansels is it mooglik om meardere klassesets te bestellen.
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.