LinKk 6 – Skoalle en Kieze

Net te leauwen… Dit is alwer de lêste LinKk fan dit skoaljier. Wat giet de tiid hurd! Mar dat kin neat skele, want dat betsjut dat de simmerfakânsje deroan komt. Hast seis wike frij! Hast al plannen? Joadelje yn Eastenryk? Pasta ite yn Italië? Of simmer yn Fryslân, in bytsje tsjille op Makkum beach?

Mar safier is it noch net, earst dizze LinKk noch eefkes troch. It tema fan dizze kear is ek nochris ‘Skoalle’, dus dy fakânsje lit echt noch efkes op him wachtsje.
Watfoar type learling bisto? It skynt sa te wêzen dat learlingen op te dielen binne yn ferskillende kategoryen. Us redakteur Atsje socht út hoe’t dat sit én makke foar dy in kant en klear skema wêrmei’tst útsykje kinst watfoar type asto bist. Doch der dyn foardiel mei yn dit lêste part fan dit skoaljier!
Oer learlingen sprutsen… Tygo, Indy, Batu, Famke, Niels en Amber sitte op in hiel bysûndere skoalle, de Tienerschool yn Snits. Yn dizze LinKk fertelle se hoe’t dat is.

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.