LinKk 6 – Skoalle en Kieze

LinKk-juny-2017Hasto al in idee watfoar rjochting ast op wolst? Nee? Gelokkich hoecht dat ek noch net, hast noch eefkes de tiid om te kiezen. Dizze edysje fan LinKk hat as tema ‘Skoalle en Kieze’. Yn dit nûmer komst dus ferskillende beroppen tsjin: plysjeman, muzikant, ict’er, dj, skipper, fuotballer… Wa wit helpe wy dy in eintsje op wei yn de tizeboel oan beroppen. En sa net, genietsje dan noch mar eefkes fan it ‘net witten’. Want it is dochs ek wol in lekker idee dat alles noch iepen leit?

Lês LinKk >

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint