LinKk 4 – Bisten en natuer

Fertrietlik. Dat waarden wy fan de Netflix-film A Life on Our Planet. It is it persoanlike ferhaal fan de wrâldferneamde biolooch David Attenborough. Hy is 94 en hat syn libben lang yndrukwekkend moaie natuerfilms makke. Yn A Life on Our Planet, wierskynlik syn lêste wurk, fertelt hy hoe’t er de natuer yn syn karriêre feroarjen sjoen hat. En dat makket fertrietlik. Dochs jout de film ek hoop. Neffens Attenborough is it noch net te let om de ierde te rêden. As wy no begjinne kin it. Dus: wat hasto hjoed dien om de wrâld te feroarjen?

Dizze LinKk hat as tema ‘Bisten en natuer’. Lês bygelyks it ynterview mei natuerfotograaf Robin van der Land, de top 5 mei populêre Instabisten en it koarte ferhaal oer in ûntsnapte ko.

Lês LinKk >

 

 

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl

Frysk, foar no en letter

 

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint
Help nedich by it Frysk?!

Sjoch op https://taalhelp.frl/ foar Fryske taalhelpmiddels en apps.