LinKk 2 – Famylje en freonen

Yn dizze LinKk steane ‘Famylje en freonen’ sintraal. Dy hasto fansels ek. Wa is de earste dêr’tst no oan tinkst? Dy persoan is fêst hiel belangryk foar dy. Wat soene wy sûnder sokke persoanen moatte? Yn eare hâlde dus!

Oer famylje sprutsen: watfoar plakje nimsto yn binnen dyn húshâlding? Bist de âldste, de jongste, de middelste of de iennichste? Wittenskippers sizze dat dit dyn karakter foar in diel bepaalt. Tsjekke oft it wier is? Lês it artikel op side 6.

Oer freonen sprutsen: hasto in ibf, in internet best friend? Dus in freon dy’tst moete hast fia ynternet. Bygelyks mei it gamen, fia Insta of fia Musical.ly. Jenny hat wol in ibf. Se fertelt deroer op side 16.

Lês LinKk >>

 
In los abonnemint op LinKk à 6 nûmers kostet € 14,00.

LinKk hat spesjaal foar skoallen ek kollektive abonneminten:
  2 o/m   5:€ 12,00 it abonnemint
  6 o/m 10:€ 11,00 it abonnemint
11 o/m 15:€  10,00 it abonnemint
16 o/m 20:€   9,00 it abonnemint
21 en mear: €   8,00 it abonnemint